دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10
Dec

کتاب ها

انتگرال های نفوذ ناپدیر

برنامه نویسی بزبان پاسکال

برنامه نویسی بزبان فرترن

آنالیز عددی (۱)
چاپ کتاب های متفرقه به شیوه گردآوری وتدوین
سال چاپ                                  نام کتاب
1382                       سالنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مربوط به سالهای 81-86         جلد1
1383                       سالنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مربوط به سالهای 81-86        جلد2
1383                       سالنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال        1382
1384                       سالنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال       1383
1387                       سالنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال       1385   الی 1386
1390                      سالنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال       1387 الی 1388
1386                      ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری سیستان وبلوچستان
1386 – 1387         چاپ فصل نامه های خبری پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان