دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

تقریب ریشه چند جمله ای توسط مقدار ویژه
محقق : پرويز سرگلزايي
تاریخ شروع : 1382 , تاریخ اتمام : 1384
مکان : دانشگاه سيستان و بلوچستان

ایجاد بانک اطلاعاتی معاونت پژوهشی تحت شبکه
محقق : دکتر راحتی- دکتر سرگلزائی
تاریخ شروع : 10/2/81 , تاریخ اتمام : 10/8/82
مکان : زاهدان-دانشگاه سیستان وبلوچستان