دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آناليز عددي

روشهاي عددي در جبر خطي

معادلات ديفرانسيل جزئي

معادلات انتگرال

معادلات ديفرانسيل