دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشجويان فارغ التحصيل شده – تحت راهنمايي دكتر پرويز سرگلزائي

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان پايان نامه

سال ورودي

1

مرتضي شفيعي

حل دستگاه هاي سه قطري روي كامپيوترهاي موازي

1377

2

اژدر سليمانپور با كفايت

موضع يابي مقادير ويژه

1380

3

سعيد صيدانلو

الگوريتم هاي ريشه يابي چند جمله اي به روش تكراري ماتريس

1381

4

غلامرضا آسياباني

روش هاي دو مرحله اي تكراري برا حل دستگاه معادلات خطي معين مثبت متقارن

1383

5

عبدالرضا محمدي

حل عددي معادله انتگرال ولترا با هسته غير فشرده به روش انتگرالگيري ضربي

1383

6

اكبر اميري ريك

روش تكرار سريع پيش حالت سازگراديان مزدوج براي معادلات انتگرال تلفيقي

1383

7

معصومه ملكي

حلي براي معادلات پخشي دو بعدي خطي و غير خطي روي خط و نيم خط

1383

8

محمود دادخواه

روش آدامز براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي معمولي

1383

9

جواد رضايي استبرق

حل معادلات ديفرانسيل تأخيري با استفاده از افراز بازه بوسيله روش رانگ- كوتا

1384

10

مريم هاروني

تقريبات تفاضلي براي معادله موج مرتبه دوم

1385

11

عباس اكرمي

روش هاي تفاضل متناهي براي حل مسائل مقدار مرزي آشفته منفرد خطي مرتبه دو

1385

12

طاهره جباري خان به بين

تكنيك هاي چند شبكه اي براي گسسته سازي هاي روش چند گامي خطي و مقدار مرزي در معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي سهموي

1386

13

زينب ايزدي

طرح تغيير اندازه گام براي روشهاي مرتبه مؤثر و بدست آوردن روشهاي تركيبي مرتبه بالا

1386

14

احسان كرابي

روشهاي عددي براي يك معادله انتگرال ولترا با جوابهاي ناهموار

1386

15

مهدي صفي نژاد

روش تجزيه آدوميان و كاربرد آن براي حل برخي از دستگاه معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم

1386

16

عبدالرحمن يعقوبي

يك الگوريتم پايا براي حل مسايل مقادير مرزي معادلات انتگرال ديفرانسيل مرتبه بالا و معادلات ديفرانسيلي معمولي

1386

17

مهدي حميدي

روشهاي حل تكراري براي دستگاه هاي معادلات خطي

1386

18

محمدهادي رستمي قرباني

حل عددي معادلات انتگرال با تركيب روش هاي اسپلاين – كالوكشين و درونيابي لاگرانژ

1387

19

آرش علايي

روش عددي براي تقليل ماتريس هميلتوني به شور هميلتوني و برخي كاربردهاي آن

1388

20

مهدي اعتدالي

الگوريتم هايي براي مسائل مقدار ويژه معكوس

1388

21

ریحانه رخشانی

کران­یابی مقادیر ویژه و شعاع طیفی ماتریس­های مختلط

1388

22

مسعود قره داغی

مسأله مقدار ویژه معکوس برای ماتریس­های نامنفی

1389

23

طاهره یزدی

روشهای مينيمم باقیمانده تعمیم یافته (GMRES) و بررسی نرخ همگرایی آن در یک سیستم خطی خاص

1389

24

مصطفی شیبانی

روش کاهش بعد برای حل سیستم معادلات خطی

1389

25

سمیه کافیان کنگی

تجزیه رتبه کامل شکل پلکانی ماتریس­های مستطیلی

1390

26

وجاهت داور

رابطۀ مقدار ویژه و ماتریس ویژه هسنبرگ

1390

27

محمد رضا نخزري

روش جدید برای حل عددی معادلات انتگرال ولترا با استفاده از تقریب برنشتاین

1390

28

محمد رضا محمد بيگي

حل عددی دستگاه بزرگ معادلات انتگرال ولترا تز نوع آبل با استفاده از الگوریتم موازی

1390

29

فاطمه پريزاد لائین

بررسی یک روش جدید برای محاسبه مقادیر تکین تعمیم یافته

1390

30

الهام طیاری

جواب معین مثبت معادله ماتریسی غیر خطی

1390

31

ریحانه پيري

حل مسائل مقدارویژه معکوس بااستفاده ازماتریس های هاوس هلدر و رتبه یک

1391

32

زکیه عباسي

1392

33

سیمین دلير

بررسی معادلات ماتریس فازی ناسازگار و جواب های کمترین مربعات فازی آن

1391

34

نرگس کیخاکهن

روشهای عددی برای تعیین مقدارویژه ی معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم

1392

35

پروین یگانه

ک الگوریتم SVD متقارن سریع برای ماتریس های هنکل مربعی

1391

36

علي اصغر خردمند

حل عددي سيستمهاي خطي و غير خطي فازي

1385

36

فضل­ا… سلیمانی

حل عددی معادله Black-Scholes با کاربرد در بررسی اوراق بهادار

1388

37

نرگس شهبازی

حل معادلات خطی و دستگاه های دیو

1389

38

علی رحمانی

حل معادلات غیرخطی با استفاده از روشهای غیر تکراری و بدون استفاده از مشتق

1389

39

طیبه نشاط

معكوس ماتريس­هاي سه قطري متقارن و سه قطري بلوكي

1390

40

وحيد حسين آبادي

بررسي روش­هاي عددي تجزيه مقادير منفرد (SVD) و تبديل گسترش كسينوس DCT با كاربرد آن در فشرده سازي

1391

41

فاطمه سليماني

روشهای تکرارمرتبه سوم بدون مشتق دوم برای معادلات غیرخطی

1391

42

  سیما مقدم بقا

  همگرایی جامع روش نیوتن – GMRES برای معادلات غیر خطی تنک

1391

43

 عباس حیدری مکرر

   همگرایی الگوریتم ماتریس QR سه قطری متقارن

1391

44

بهناز ضعیفی

حل مسئله معکوس ماتریس با جمع درایه های سطر و ستون ثابت

1392