دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه : رياضی
درجه : استادیار  پایه 44- عضو هیات علمی  (بازنشسته۱۳۹۲)  دانشگاه سیستان و بلوچستان

پست الکترونیک :

sargolzaei@hamoon.usb.ac.ir

p.sargolzaei@gmail.com

وب سايت :                                                    http://www.sargolzaei.com

وب سایت در دانشگاه سیستان وبلوچستان :

http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=936&Culture=fa-ir