دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

11
Dec

خبر

وقت دوم  کلاس  درس معادلات انتگرال دانشگاه سیستان و بلوچستان روز های چهار شنبه ساعت   9.5  تشکیل میشود

کلاس  درس معادلات انتگرال دانشگاه آزاد اسلامی  روز های پنج  شنبه ساعت  9  تشکیل میشود